Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Wij willen dat alle leerlingen zich optimaalontwikkelen, zich veilig voelen op school engemotiveerd zijn om te leren. Het is een streven
en geen garantie. Het kan zijn dat ouders en leerlingen vragen hebben over of zich niet kunnen verenigen met de geboden zorg en/of
onderwijs.
Op school hebben we afspraken gemaakt, hoe om te gaan met vragen en klachten van leerlingen en ouders. Het beleid van De Haagse Scholen is hierbij richting gevend. Met vragen of een klacht kan men in eerste instantie altijd bij de groepsleerkracht van de leerling, de intern begeleider of directie terecht.

Rian van der Heijden is op onze school de vertrouwenspersoon voor leerlingen/ouders.
Ingebrachte problemen worden door de vertrouwenspersoon besproken in het team,met ouders, leerlingen of de Commissie van Begeleiding.
Blijft het gevoel bestaan dat er geen bevredigende oplossing wordt geboden, dan kan men altijd bij de directie terecht. Verloopt dit contact nog niet naar tevredenheid dan kan men zich wenden tot het bestuur van onze school.
De namen van de vertrouwenspersonen van onze stichting De Haagse Scholen
vindt u op de bladzijde “adressen” achter in deze gids. De Haagse Scholen hanteert een klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin van het woord bij de behandeling van geschillen,
bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs.

Het adres van deze stichting is
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030 2809590.
Zie ook de website www.onderwijsgeschillen.nl.

Ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen informatie inwinnen.

bij het informatiepunt van de overheid t.w.
Informatie Rijksoverheid
telefoonnummer 1400.

Ook bij de Inspectie van het Onderwijs kunt u uw
vragen stellen: www.rijksoverheid.nl/contact.
Het telefoonnummer voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is 0900 – 1113111
(lokaal tarief) (meldpunt vertrouwensinspecteurs).