Medezeggenschapsraad

De Eerste Nederlandse Buitenschool heeft een actieve medezeggenschapsraad. Vijf ouders van leerlingen uit verschillende groepen vormen de oudergeleding van de raad. De samenstelling wijzigt zich vanaf augustus door het vertrek van één van de leden. Reden van vertrek is de overstap van de leerling naar het voortgezet onderwijs.

Deze raad biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid mee te denken en te praten over het beleid. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging door de drie personeelsleden. De raad vergadert ongeveer acht avonden per jaar en heeft een wettelijk advies- en/of instemmings¬recht. Welke vorm van inspraak de raad heeft is reglementair vastge¬legd. Dit reglement ligt op school ter inzage. De vergaderingen zijn openbaar.

De notulen worden op de website gezet. De medezeggenschapsraad houdt zich o.a. bezig met het bespreken van:

  • het beleid van de school
  • het Arbeidsomstandigheden(ARBO)rapport
  • de veranderingen in het primair onderwijs en de gevolgen voor onze school
  • het verbeteren van de voorzieningen voor de kinderen
  • de begroting van de school.

De inspraak van ouders voor bovenschoolse aangelegenheden is geregeld via de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting De Haagse Scholen.