Medezeggenschapsraad

ENBS

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen de school, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De MR van de Eerste Nederlandse Buitenschool bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. 

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden: 

  • schoolplan 
  • vakanties 
  • begroting 
  • schoolgids 
  • taken van de leerkrachten 
  • vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
     

De MR komt voor een vergadering gemiddeld 6x per schooljaar bij elkaar. Een MR vergadering bestaat uit een eigen deel en een deel in aanwezigheid van de directie. Op de agenda staan de notulen, ingekomen stukken, activiteiten van de MR en schoolzaken die geweest zijn of nog moeten plaatsvinden. 

Meer informatie over de MR kunt u terugvinden in de schoolgids. 

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse zaken is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de website www.dehaagsescholen.nl onder `medezeggenschap’.