Ziek melden, verlof & afwezigheid.

Als uw kind ziek is, wordt er van u verwacht dat u eerst de vervoerder belt om door te geven dat uw kind ziek is en wanneer u verwacht dat uw kind weer beter is.
Daarna belt u vóór 8.30 uur naar de school om te vertellen dat uw kind ziek is en hoe lang u denkt dat uw kind ziek is.
Dan kunnen wij daar rekening mee houden. Wij geven dit door aan de leerkracht van uw kind. Als uw kind weer beter is belt u nog een keer met de vervoerder, zodat uw kind weer
naar school gebracht kan worden.

Ongeoorloofd verzuim
Alle kinderen van vijf tot en met twaalf jaar zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen.
Dit heet de leerplicht. Als kinderen niet op school zijn en er is geen geldige reden voor, dan noemt men dat ‘ongeoorloofd verzuim’.
Wij zijn als school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind vaker ongeoorloofd heeft verzuimd, kan de leerplicht-
ambtenaar u een boete opleggen en/of andere maatregelen nemen.
Het is dus belangrijk dat u doorgeeft waarom uw kind afwezig is.
Het gebeurt weleens bij ons op school dat een leerling ’s ochtends niet op school is en er geen ziekmelding is. Dan bellen wij naar huis om te informeren waarom de leerling niet op school is.
Als hier geen geldige reden voor is, vragen we u omuw kind alsnog naar school te brengen.

Structureel verzuim
Bij structureel verzuim moet de school ook een melding maken in de verwijsindex. De verwijs index is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken, zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden.
Naast de melding in de verwijsindex wordt dit structureel verzuim ook vermeld bij de belemmerende factoren rondom de gezinssituatie in het OPP. Frequent te laat komen valt ook onder structureel verzuim.

Aanvraagformulier verlof