Plaatsingsprocedure

Wilt u meer weten over de Eerste Nederlandse Buitenschool?

Op de volgende data zijn er kennismakingsmiddagen:

Donderdag 7 september 2023
Donderdag 16 november 2023
Donderdag 25 januari 2024
Donderdag 21 maart 2024
Donderdag 23 mei 2024

De kennismakingsmiddagen starten om 16.00 uur en zijn tot 18:00 uur.

Wilt u langskomen op een van deze dagen stuurt u dan een e-mail met uw:

Naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mail en het aantal personen naar: aanmelden@enbs.nl

Stappenplan aanmelding en toelating Eerste Nederlandse Buitenschool

Een TLV is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de  Eerste Nederlandse Buitenschool (hierna ENB). De stamschool van de leerling belegt hiervoor een MDO, een multidisciplinair overleg. Dit wordt gepland na het volgen van onderstaande stappen.

De ENB is een voorziening Speciaal Onderwijs Gedrag in de regio’s: Haaglanden, samenwerkingsverband SPPOH, Delflanden samenwerkingsverband PPOD en Westland samenwerkingsverband SPOW.
Leerlingen uit deze regio’s hebben voorrang op de leerlingen uit andere regio’s. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een plek op de ENB dient er een schriftelijke onderbouwing te zijn van een SO-school uit uw regio waaruit blijkt dat de desbetreffende school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Stappenplan aanmelding en toelating

Eerste contact 
De school, verwijzer of ouder/levert een dossier aan met daarin zo compleet mogelijk de aanmeldreden, diagnose, hulpverleningsgeschiedenis, onderwijsontwikkeling van de leerling.
Hiervoor wordt bij voorkeur het programma Onderwijs Transparant gebruikt.

Screening dossier
Het dossier wordt gescreend op contra indicaties voor plaatsing op de ENB en er wordt een eerste inschatting gemaakt of het starten van de aanmeldprocedure en het plaatsingsonderzoek zinvol is.

Terugkoppeling screening naar verwijzer en ouder
Bij een negatief advies worden ook suggesties gedaan voor een meer passende plek.
Bij een positief advies wordt naar de ouder/verzorger het aanmeldformulier voor de Eerste Nederlandse Buitenschool verzonden.

Aanmelding
Insturen aanmeldformulier door ouders/verzorgers via aanmelden@enbs.nl. Het plaatsingsonderzoek kan niet starten zonder dat dit aanmeldformulier door de ENB is ontvangen.

Observatie
De Intern Begeleider van de ENB doet een observatie op de stamschool van de leerling. (dit is niet altijd noodzakelijk of mogelijk en gebeurt in overleg met de verwijzer)

Plaatsingsonderzoekweek 
Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is dat het kind een leerling voor de Eerste Nederlandse Buitenschool zou kunnen zijn, plant de CVB in overleg met de ouders en stamschool een observatieweek in. Tijdens deze dagen doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de Eerste Nederlandse Buitenschool. In deze observatieweek vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, Intern Begeleider en leerkracht. Ook vindt er een kind gesprek plaats met de orthopedagoog en worden ouders verwacht voor een gesprek met directie.  (Dit laatste kan eventueel ook eerder plaatsvinden als hier behoefte aan is).
Deze observatieweek telt vier dagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. De woensdag is de leerling thuis of op de stamschool.

Verslaglegging 
Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.

Commissie van begeleiding 
De verslagen worden besproken met de Commissie Van Begeleiding van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Deze commissie bestaat uit de locatie directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider van de school, schoolpsycholoog, en de schoolarts. De Commissie van Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing. In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Eerste Nederlandse Buitenschool om de leerling te kunnen plaatsen. De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden. Alle stappen hierboven genoemd gaan vooraf aan het MDO-overleg. (Multidisciplinair Overleg)

Adviesgesprek 
De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek.
Hiervoor wordt u in de brief over de observatieweek uitgenodigd.  Dit gesprek is met de locatie directeur, voorzitter van de CVB.

Bijzonderheden:

Afwijzing 
De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Ontwikkelingsperspectiefplan (hierna OPP) 
Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van inschrijving en overplaatsing. Het individueel OPP wordt binnen zes weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met ouders besproken.
In het OPP worden het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het uitstroomprofiel opgesteld.

Wanneer een leerling al in het bezit is van een TLV voor het cluster 4 onderwijs en de Eerste Nederlandse Buitenschool is hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen. De CVB beargumenteert dit.

Wanneer een leerling nog niet is ingeschreven op een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld omdat hij/zij nog niet leerplichtig is of omdat een kind nog niet in staat was om onderwijs te volgen, volgt u dezelfde stappen in de aanmelding. Waar stamschool staat wordt die taak uitgevoerd door de verwijzende instantie (aanleveren van dossier) of de ENB (aanvragen TLV en plannen MDO)

Hier kunt u de hele procedure als PDF downloaden