Leerlingenzorg

ENBS

Ontwikkelingsperspectiefplannen

Omdat ieder kind een eigen persoonlijkheid heeft en eigen behoeften kent, stellen wij voor ieder kind een eigen Ontwikkelingsperspectiefplan op. Hierin staat een beschrijving van de sterke kanten en de problematiek van het kind en de didactische en pedagogische doelen die we willen behalen op het gebied van didactiek en gedrag. Dit noemen we het OPP. Het OPP wordt opgesteld door de leerkracht en de Commissie van Begeleiding (CvB) van onze school en wordt door de leerkracht met u, binnen 6 weken nadat uw kind geplaatst is op onze school besproken. Verder worden ouders rond februari en juni uitgenodigd om het geëvalueerde OPP te bespreken.

Zorgniveaus

De zorgstructuur van de ENB bestaat uit zorgniveaus 0 t/m 4 waarbij het ondersteuningsniveau steeds oploopt. De zorg die wordt geboden per leerling is afhankelijk van op welk zorgniveau de leerling wordt ingeschaald. Deze inzet wordt in het OPP beschreven onder het kopje Extra Inzet. 

Zorgteams

Iedere klas heeft directe toegang tot een eigen zorgteam. Dit team bestaat uit een intern begeleider (voor de didactische ondersteuning) en een gedragswetenschapper (voor de pedagogische ondersteuning).

Voor de onder-/middenbouw zijn dit:
Ellen Coopman, intern begeleider (e.coopman@enbs.nl)
Lisanne Schoon, orthopedagoog  (l.schoon@enbs.nl)

Voor de midden-/bovenbouw zijn dit:
Nicoline Plugge, intern begeleider (n.plugge@enbs.nl)
Liza van Noort, schoolpsycholoog (l.vannoort@enbs.nl

Groeps- en leerlingbesprekingen

Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen met de leerkracht, de ondersteuner/assistent, de IB-er en de orthopedagoog plaats. Ook zijn er leerlingbesprekingen op aanvraag van de leerkrachten. Tijdens deze besprekingen wordt de ontwikkeling van uw kind doorgenomen en wordt er vastgesteld of uw kind zich nog volgens de lijn der verwachting ontwikkelt. Als dit niet het geval is dan wordt uw kind aangemeld bij de Commissie van Begeleiding (CvB).

Commissie van Begeleiding

De interne zorgstructuur wordt geleid door de Commissie van Begeleiding en bestaat uit interne en externe medewerkers.

  • Marjan van der Niet, directeur en voorzitter
  • Barbara Keetman, adjunct-directeur en vicevoorzitter
  • Nicoline Plugge, intern begeleider
  • Ellen Coopman, intern begeleider 
  • Lisanne Schoon, orthopedagoog
  • Liza van Noort, schoolpsycholoog
  • Sophie Navest, onderwijsadviseur SPPOH
  • Germaine Salas, schoolmaatschappelijk werk
  • Leerkrachten op afroep