Het pedagogisch klimaat

ENBS

Rust en routines

Wanneer je als leerling, ouder, medewerker of bezoeker ons terrein oploopt merk je direct de rust en het geborgen, veilige gevoel dat het schoolterrein uitstraalt. Door de afgesloten ligging zijn de prikkels van de buitenwereld letterlijk op de achtergrond en ervaren de leerlingen rust en vertrouwen om zichzelf te mogen zijn.  Vanuit deze veilige omgeving start het leren omgaan met de prikkels van buitenaf en het volgen van het programma in de klas. Het omgaan met (on)voorspelbaar gedrag van andere mensen lukt het best vanuit een veilige omgeving waarin je jezelf mag zijn.   

Structuur en duidelijkheid

Medewerkers zijn getraind in het omgaan met leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek en passen hun communicatie hierop aan. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen is een gevleugeld begrip binnen de ENB. Het benoemen van gewenst gedrag, tonen van begrip en ruimte om frustratie te kunnen uiten zijn hiervan vaste onderdelen. Dit alles vanuit een positief klimaat waarin veel aandacht is voor wat er wel goed gaat.  
Binnen de klassen wordt gewerkt met een vaste inrichting van het lokaal en vaste punten voor het visueel maken van de dagindeling. Vanuit de training trauma sensitief onderwijs (hierna TSO) hebben alle medewerkers handvatten gekregen om te zorgen dat spanning niet te hoog oploopt en hoe te handelen wanneer dit wel het geval is.  
In iedere klas wordt gebruik gemaakt van een Time-In hoek, waarin de leerling tot rust kan komen en spanning weg kan laten vloeien. De leerling kan hier zelf voor kiezen of krijgt dit aangeboden van de leerkracht/onderwijsassistent.  

Veiligheid en vertrouwen

We zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich veilig voelt en met plezier kan leren en werken. Met name aan het leren omgaan met elkaar, hulp durven vragen en voor jezelf opkomen, wordt door middel van specifieke lessen extra aandacht besteed. Naast de methode Leefstijl, waarbij er op groepsniveau gewerkt wordt aan de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt er ook gebruik gemaakt van de methode Sociaal Gedrag Elke Dag. 

Autismevriendelijk Onderwijs

Wij zijn gespecialiseerd in Autisme Vriendelijk Onderwijs. Deze manier van lesgeven is een combinatie van elementen uit Trauma Sensitief Onderwijs en structuur, routines en communicatiestrategieën vanuit de kennis en methodieken van/in de begeleiding van kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Deze combinatie past goed bij onze vaak angstige en teruggetrokken populatie. Al onze medewerkers worden getraind en er vinden jaarlijks bijscholingen plaats vanuit het ontwikkelteam Autisme Vriendelijk Onderwijs. Intern beschikken wij over de expertise van een orthopedagoog, schoolpsycholoog en logopediste, naast de expertise vanuit onze gespecialiseerde leerkrachten en intern begeleiders. Op school is ook de mogelijkheid om Pivotal Response Treatment (PRT), fysiotherapie en kunstzinnige therapie te volgen.