Stappenplan aanmelding en toelating

ENBS

Stappenplan 

1. Er is een TLV SO4 afgegeven door het samenwerkingsverband. 

2. Eerste contact 
De school, verwijzer of ouder levert een dossier aan met daarin zo compleet mogelijk de aanmeldreden, diagnose, hulpverleningsgeschiedenis, onderwijsontwikkeling van de leerling.
Hiervoor wordt bij voorkeur het programma Onderwijs Transparant gebruikt.
 
3. Screening dossier
Het dossier wordt gescreend op indicaties en contra-indicaties voor plaatsing op de ENB en er wordt een eerste inschatting gemaakt of het starten van de aanmeldprocedure en het plaatsingsonderzoek zinvol is.
 
4. Terugkoppeling screening naar verwijzer en ouder
Bij een negatief advies worden ook suggesties gedaan voor een meer passende plek.
Bij een positief advies wordt naar de ouder/verzorger het aanmeldformulier voor de Eerste Nederlandse Buitenschool verzonden.

5. Aanmelding
Insturen aanmeldformulier door ouders/verzorgers via aanmelden@enbs.nl. Het plaatsingsonderzoek kan niet starten zonder dat dit aanmeldformulier door de ENB is ontvangen.

(6. Observatie)
Een medewerker van de ENB doet een observatie op de stamschool van de leerling (deze stap is niet altijd noodzakelijk of mogelijk en gebeurt in overleg met de verwijzer).
 
7. Plaatsingsonderzoekweek 
Als na de screening van het dossier en een eventuele observatie het waarschijnlijk is dat de ondersteuningsbehoeften van het kind aansluiten bij de mogelijkheden van de ENB, wordt er in overleg met de ouders en stamschool een observatieweek ingepland. Tijdens deze dagen doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de Eerste Nederlandse Buitenschool. In deze observatieweek vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, intern begeleider en leerkracht. Ook vindt er een kind gesprek plaats met de orthopedagoog/psycholoog. De observatieweek is een volledige schoolweek. Voorafgaand aan de observatieweek worden ouders verwacht voor een intakegesprek met directie.  (Dit laatste kan eventueel ook eerder plaatsvinden als hier behoefte aan is). 

8. Verslaglegging 
Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.
 
9. Commissie van Begeleiding 
De verslagen worden besproken met de Commissie van Begeleiding (CVB) van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Deze commissie bestaat uit de directie, schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider van de school, orthopedagoog/schoolpsycholoog, en de schoolarts. De Commissie van Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing. De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden. 
 
10. Adviesgesprek 
De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek. Hiervoor wordt u in de brief over de observatieweek uitgenodigd.  Dit gesprek is met de directeur of adjunct-directeur van de ENB. 

  • Wanneer de leerling op basis van de observatieweek wordt geplaatst, wordt er in overleg met ouders en de stamschool bepaald wanneer de leerling zal starten op de ENB. Binnen 6 weken na plaatsing wordt een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en besproken met ouders. In het OPP wordt het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het uitstroomprofiel weergegeven.
  • Wanneer de leerling op basis van de observatieweek wordt afgewezen is er wel sprake van zorgplicht. Dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Wanneer een leerling nog niet is ingeschreven op een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld omdat hij/zij nog niet leerplichtig is of omdat een kind nog niet in staat was om onderwijs te volgen, volgt u dezelfde stappen in de aanmelding. Waar stamschool staat wordt die taak uitgevoerd door de verwijzende instantie (aanleveren van dossier) of de ENB (aanvragen TLV en plannen MDO).

Voor vragen of meer informatie over het aanmelden van leerlingen kunt u met ons contact opnemen via email (aanmelden@enbs.nl). 

Aanmelden op één school

De voorkeur bij aanmelding is dat er weloverwogen wordt aangemeld bij een specifieke school, waarvan gedacht wordt dat deze kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 
Het kan voorkomen dat er wordt gekozen voor het aanmelden op meerdere plekken. Bijvoorbeeld omdat er weinig plek is binnen het Speciaal Onderwijs, of omdat er nog twijfels zijn over welke toelaatbaarheid er van toepassing is. 
Wanneer er sprake is van aanmelding bij meerdere scholen moet u dit aan ons melden. Wij gaan dan in gesprek met ouders over de school van voorkeur. Deze zal dan als eerste het plaatsingsonderzoek oppakken.  
Wanneer wij gedurende het proces constateren dat er meerdere aanmeldingen lopen, stopt de aanmeldprocedure en verliest de leerling zijn plek op de aanmeldlijst.