Belangrijke doelen.

Vanuit de missie en visie en op basis van de bereikte resultaten hebben we acht beloften geformuleerd. Het doel is om vanuit deze beloften de algemene doelstelling van de school te realiseren.

Onze beloften voor 2015-2019:

 • Wij erkennen de unieke groei van elk kind.
 • Wij werken samen met ouders vanuit de kracht onze leerlingen.
 • Wij bieden kinderen met een internaliserende gedragsproblematiek en een daaraan gerelateerde onderwijsbehoefte onderwijs aan.
 • Wij bieden leerlingen voor korte en langere periode een veilige school aan vanuit traumasensitief onderwijs.
 • Wij stimuleren leerlingen om de verantwoordelijkheid voor hun eigen onderwijsproces te nemen.
 • Wij leren leerlingen om samen te spelen, te werken en te leven.
 • Wij brengen leerlingen zover dat zij na groep 8 onze school doorstromen naar een zo hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs
 • Wij onderzoeken en vernieuwen als team en als individuele schoolmedewerkers onze kennis, onze attitude en onze vaardigheden om zodoende onze beloftes te kunnen realiseren in de komende beleidsperiode.

Algemene doelstelling van onze school.
We willen dat leerlingen van groep 8 na onze school zo zelfstandig mogelijk functioneren en doorstromen naar een zo hoog mogelijke vorm van het voortgezet onderwijs.
Deze doelen worden bereikt of zo dicht mogelijk benaderd door ons onderwijs te richten op:

 • Het ontwikkelen van persoonlijke competenties: een leerling die de school verlaat beheerst op zijn niveau de leerstof en de vaardigheden die horen tot de kerndoelen van het speciaal en basisonderwijs. Deze vaardigheden beperken zich niet tot kennisverwerving. Het stimuleren en oefenen van sociale, emotionele, creatieve, motorische en taalvaardigheden zijn belangrijk aspecten van ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod
 • Hocialisatie: een leerling die de school verlaat is in staat om op zijn niveau met andere kinderen en volwassenen doelmatig samen te werken. Dit moet ruim worden opgevat. Ook het samen spelen, samen sporten, zichzelf kunnen presente¬ren en het toepassen van geldende normen en waarden zijn deelaspecten van deze socialisatie.
 • Zelfstandigheid: een leerling die de school verlaat kan zo zelfstandig mogelijk de volgende handelingen uitvoeren: omgaan met de mogelijkheden en beperkingen vanuit de stoornis, van en naar school reizen, en in zekere mate de verantwoordelijkheid nemen voor zijn leerproces en zijn handelen.
  Onze specifieke doelgroep geeft samen met onze visie op ontwikkeling en onderwijs, richting aan ons onderwijsaanbod en aan onze werkwijze. Het resultaat is een unieke vorm van onderwijs voor onze doelgroep in de regio Haaglanden.

Onze specifieke doelgroep geeft samen met onze visie op ontwikkeling en onderwijs, richting aan ons onderwijsaanbod en aan onze werkwijze. Het resultaat is een unieke vorm van onderwijs voor onze doelgroep in de regio Haaglanden.