Ons profiel.

Het doel van ons onderwijs is dat een leerling het maximaal haalbare ontwikkelingsniveau haalt in de periode dat hij (lees ook ‘zij’) bij ons op school onderwijs volgt. Om het maximaal bereikbare niveau te bepalen, stellen we bij toelating het ontwikkelings- en uitstroomprofiel vast.

De centrale vraag hierbij is welk eindniveau (uitstroomniveau) in groep acht bereikbaar is én wat de verwachte haalbare vorm van voortgezet onderwijs is. Wij gebruiken hiervoor het bereikte ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en belemmeringen vanuit de stoornis(sen), de werkhouding en de intelligentie van de leerling.

Na 40 maanden onderwijs krijgt het uitstroomprofiel meer vaste vorm en in groep zeven wordt het definitieve uitstroomprofiel vastgesteld.
Voor nieuwe leerlingen wordt binnen vier á zes weken het uitstroomprofiel met de ouders opgesteld. Als school en ouders niet tot overeenstemming komen wordt een beroep gedaan op de onderwijsconsulenten of wordt een andere school geadviseerd.

Elk schooljaar worden de ontwikkelingsdoelen opgesteld om dit (eventueel bijgestelde) uitstroomprofiel te bereiken. Aan het einde van een schooljaar worden leeropbrengsten en het ontwikkelingsprofiel vergeleken.
Bij een discrepantie zijn verschillende acties mogelijk, namelijk het aanpassen van het onderwijsaanbod, het opstellen van een individueel handelingsplan of het aanpassen van het profiel. De eerste twee acties worden ingezet na de tussenevaluatie.
Het wijzigen of bevestigen van het profiel vindt alleen plaats aan het einde van een schooljaar en is dan gelijk het uitgangspunt voor het nieuwe schooljaar.

Om de ontwikkeling van leerlingen te registeren en te plannen gebruiken wij het o.a. het CITO leerlingvolgsysteem. Het niveau van het leerstofaanbod en de eerdere toets- en leerresultaten van leerlingen bepalen welke toets wordt afgenomen. Voor de leergebieden ‘Nederlandse Taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ gebruiken we de toetsen van CITO. De methodegebonden toetsen vullen het beeld aan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd d.m.v. het leerlingenvolgsysteem van de Pravoo. De ontwikkeling op het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ wordt vanaf groep 5 gevolgd aan de hand van de methodegebonden toetsen of aan de hand van de prestaties van de leerling. Om de duur van de toetsperiode te beperken zijn toetsweken ingesteld. Zij worden jaarlijks vastgesteld en zijn in deze schoolgids opgenomen. Voor de ontwikkelingen op gebied van gedrag, zintuiglijke, motorische en spraak/taalvaardigheden worden ook jaarlijks doelen gesteld en geëvalueerd. Het handboek Leerlingenzorg ligt op school ter inzage.