Missie en visie.

 “Wij willen een fijne plek creëren waar iedereen zich veilig en geborgen voelt.” 

Kernwaarden en kernkwaliteiten
In schooljaar 2018-2019 heeft het team van de ENB onder begeleiding van een adviesbureau de missie en visie van de ENB bekeken, herwaardeerd en vanuit deze missie/visie waarden en kwaliteiten opgesteld van waaruit de ENB werkt en het onderwijs en pedagogisch klimaat ontwikkelt.  

Kernwaarden 

Diepe overtuigingen. Geven richting aan  

gedrag. 

Kernkwaliteiten 

Eigenschappen waarin je écht goed wilt  

zijn of die echt nodig zijn. 

 

Samenwerken 

diversiteit, behulpzaamheid, collegialiteit 

Nieuwsgierigheid 

open houding, luistervaardig, inlevend 

 

Gelijkwaardigheid 

ieders inbreng, tolerantie, geborgenheid 

 

Verantwoordelijkheid 

vakmanschap, taakgerichtheid, initiatief 

 

Optimisme 

groei/ontwikkeling, toewijding, waardering 

Rust en veiligheid 

structuur, richting, betrouwbaarheid 

Missie:  

De ENB richt zich op leerlingen van 4 t/m 13 jaar met een internaliserende emotionele, ontwikkelings of gedragsstoornis én een ontwikkelings- en/of leerachterstand. Wij bieden deze leerlingen een veilige en stimulerende onderwijsomgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen door een op onze doelgroep afgestemde vorm van onderwijs.’

Algemene visie:  

Elk kind is uniek en heeft ontwikkelingsmogelijkheden. Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om zelf grip te krijgen op de persoonlijke problematiek, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de huidige en toekomstige samenleving’ 

Wij doen de volgende beloftes aan onze leerlingen en ouders en aan onszelf:
Unieke groei van elk kind
Samenwerken met ouders vanuit de kracht van leerlingen
Veilige school voor kinderen
Ambitie om zo hoog mogelijk door te stromen 

Vanuit onze kernwaarden en kwaliteiten willen wij het onderwijs op de ENB zoveel mogelijk optimaliseren en aan laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De internaliserende problematiek van de leerling populatie staat hierbij altijd op de voorgrond. 

Ambities 

De leerling bepaalt het ‘waarom’ van alle keuzes die we maken op de ENB. Het belang van de leerling staat voorop in keuzes omtrent inzet, beleid en ontwikkelingen op de ENB.
Wanneer het waarom helder is, zijn de keuzes die daarna volgen vaak goed in kaart te brengen en volgt het ‘wat’ en het ‘hoe’ vanzelf.  

De komende vier jaar wil de ENB zich verder specialiseren in de specifieke behoefte van onze bijzondere doelgroep. Vanuit de afgelopen beleidsperiode nemen we mooie opbrengsten mee: Traumasensitief onderwijs (hierna TSO), weerbaarheids- en aandachttraining. Het is fijn om vanuit de afgelopen periode verder te kunnen kijken naar wat de verdere behoefte van onze leerling is. 

Alles begint voor onze leerlingen met veiligheid, vanuit de individuele problematiek zijn alle leerlingen weinig veerkrachtig. Het TSO sluit hier mooi op aan. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en hulp bij informatieverwerking. Voor de grootste groep leerlingen komt dit vanuit hun Autistisch Spectrum Stoornis (>80%). De komende jaren wil de ENB hier zich nog verder in specialiseren. Het streven is om binnen vier jaar een ‘Autisme vriendelijk’ onderwijsconcept ontwikkeld te hebben.  

Wanneer leerlingen in een veilige omgeving zijn komt er weer ruimte voor de ontwikkeling van een kind. De ENB wil de komende jaren investeren in het leren van en met elkaar en investeren in het vergroten van onze didactische kwaliteiten toegespitst op onze bijzondere doelgroep.