Passend onderwijs

M.i.v.1 augustus 2014 is een nieuwe structuur in de leerlingenzorg ingegaan onder de naam Passend Onderwijs.

In de regio Haaglanden dragen alle scholen gezamenlijk zorg voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen en waar nodig voor specifieke ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.

Om dat goed te doen is een structuur ingericht: het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), dat in deze regio voor het primair onderwijs alle scholen uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag bindt.

Onze school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.
Door onze regionale functie werken wij ook samen met de samenwerkingsverbanden uit het Westland, de regio Leiden, Zoetermeer en Delflanden.

Alle scholen hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder zijn/haar kind aanmeldt is ervoor verantwoordelijk om de leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Dit kan zijn aan de eigen school of aan een andere school in het samenwerkingsverband.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt aangegeven welke extra ondersteuning een school kan bieden. Alle ondersteuningsprofielen gezamenlijk moeten zorgen dat in de regio alle leerlingen Passend Onderwijs krijgen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het ondersteuningsprofiel van onze school.

Het samenwerkingsverband van de regio heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de basisondersteuning is die verwacht mag worden van iedere school. Er wordt ook aangegeven welke ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aanvullend kan worden ingezet. In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke wijze de school extra ondersteuning kan inschakelen en op welke wijze kinderen in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor inspraak door ouders en leerkrachten is een aparte ondersteuningsplanraad opgericht in de regio. Een van onze ouders was tot juni 2017 lid van deze raad. Op het moment van schrijven is er voor deze plek nog geen nieuwe kandidaat.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin beschrijft de school wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van de schoolperiode en de wijze waarop het einddoel bereikt kan worden. De school heeft met de ouders overleg over het ontwikkelingsperspectief.

De wetswijziging Passend Onderwijs zal ons zeker kansen bieden om onze school verder te ontwikkelen. Dat die kansen in Passend Onderwijs zitten, daar zijn wij van overtuigd. In de komende beleidsperiode zal duidelijk worden welke dat zijn. Welke dat zijn leest u in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015-2019

Hier kunt U het schoolondersteuningsprofiel downloaden

De school heeft een vaste contactpersoon vanuit SPPOH, zij is via het volgende e-mail adres te bereiken: C.Smit@SPPOH.nl