Plaatsingsprocedure

Ouders worden door de basisschool ingelicht over een verwijzing naar het SO of constateren zelf dat het basisonderwijs niet lukt.
Bij de basisschool moet een voortraject liggen van de aanpak van de ondersteuningsproblemen. De basisschool zet de procedure in via de interne zorgcommissie.

Het SO wordt geraadpleegd en betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen, maar altijd wordt de basisschool bij de TLV aanvraag betrokken.

Ouders kunnen deze verklaring niet zelf aanvragen. Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband heeft. De school waar uw kind staat ingeschreven kan bij vragen hierover contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.

Plaatsingsprocedure Eerste Nederlandse Buitenschool

Een TLV is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de ENBS

Aanmelding.
De ouders of een voogd nemen contact op om een kennismakingsgesprek te plannen.

Kennismakingsgesprek met de intern begeleider.
Wanneer de ouder/voogd belt, maakt de intern begeleider een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan er een toestemmingsformulier getekend worden, zodat de ENBS informatie kan opvragen bij de stamschool en eventueel andere instanties.

Dossiergegevens.
De dossiergegevens worden door de intern begeleider verzameld.

Observatie.
De intern begeleider neemt (indien nodig) contact op met de stamschool om een observatie te plannen.

Onderzoeks-observatieweek.
Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is dat het een leerling voor de ENBS zou kunnen zijn, plant de intern begeleider in overleg met de ouders en stamschool een onderzoeks-observatieweek (dagen) in. Tijdens deze dagen doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de ENBS.

Schrijven toelatingsverslag.
Wanneer de intern begeleider alle informatie bij elkaar heeft verzameld (dossier screening, observatie, tijdens de onderzoeks-observatieweek (dagen) wordt er een toelatingsverslag geschreven door de Intern begeleider.

Commissie van begeleiding.
Het toelatingsverslag wordt besproken met de Commissie Van Begeleiding van de ENBS. Deze commissie wordt vertegenwoordigd door de locatie directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleiders van de school, schoolpsycholoog, schoolarts, centrum jeugd en gezin en de logopediste. De Commissie van Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing. In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ENBS om de leerling te kunnen plaatsen. De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden.
Alle stappen hierboven genoemd gaan vooraf aan het MDO-overleg. (Multidisciplinair Overleg)

Bij toelating.
De internbegeleider neemt contact op met de ouders/ verzorgers/ voogd als de Commissie van Begeleiding een uitspraak heeft gedaan. De stamschool neemt vervolgens contact op met de Intern begeleider om af te spreken wanneer een MDO-overleg kan plaatsvinden. Ouders worden daarbij uitgenodigd.
Bij afwijzing.
De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school dat de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Ontwikkelingsplan.
Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van inschrijving en overplaatsing. Het individueel ontwikkelingsplan wordt binnen vier weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met ouders besproken.
In het ontwikkelingsplan worden het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het uitstroomprofiel opgesteld.

Wanneer een leerling al in het bezit is van een TLV voor het cluster 4 onderwijs en de ENBS is hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen. De CVB beargumenteert dit.