Plaatsingsprocedure

Aanmelding en toelating
Een plek op de Eerste Nederlandse Buitenschool is niet zomaar gerealiseerd.
De leerling ervaart problemen in zijn sociaal emotionele ontwikkeling en in het tot leren komen. De problematiek van de leerling uit zich internaliserend en de leerling heeft moeite met het interpreteren van en zich handhaven in de wereld om hem heen.

De aanmelding is altijd een samenwerking tussen stamschool/verwijzer, ouders en het samenwerkingsverband van de gemeente waar de ouders (met gezag) woonachtig zijn en de
SO-school.

Stappenplan aanmelding en toelating
Plaatsingsprocedure Eerste Nederlandse Buitenschool
Een TLV is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de Eerste Nederlandse Buitenschool.
De stamschool van de leerling belegt hiervoor een MDO, een multidisciplinair overleg. Dit wordt
gepland na het volgen van de onderstaande stappen.

Aanmelding
De ouders of een voogd nemen contact op om een kennismakingsgesprek te plannen.
Kennismakingsgesprek met de locatiedirecteur
Wanneer de ouder/voogd belt, maakt u bij de administratie een afspraak voor een kennismakings gesprek. Tijdens dit gesprek kan er een toestemmingsformulier getekend worden, zodat de Eerste Nederlandse Buitenschool informatie kan opvragen bij de stamschool en eventueel andere
instanties.

Dossiergegevens
De dossiergegevens worden door de orthopedagoog verzameld.
Observatie (indien nodig)
De Intern Begeleider neemt contact op met de stamschool om een observatie te plannen.

Observatieweek

Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is, dat het kind een leerling voor de Eerste Nederlandse Buitenschool zou kunnen zijn, plant de administratie in overleg met de ouders en stamschool een observatieweek in. Tijdens deze dagen doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de Eerste Nederlandse Buitenschool. In deze observatieweek vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, Intern Begeleider en leerkracht. Ook vindt er een kind gesprek plaats met de orthopedagoog en worden ouders verwacht voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.

Verslaglegging

Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.

Commissie van begeleiding
De verslagen worden besproken met de Commissie Van Begeleiding van de Eerste Nederlandse Buitenschool. Deze commissie bestaat uit de locatie directeur, schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider van de school, schoolpsycholoog, en de schoolarts. De Commissie van
Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing.
In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Eerste Nederlandse Buitenschool om de leerling te kunnen plaatsen.
De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden. Alle stappen hierboven genoemd gaan vooraf aan het MDO-overleg.
(Multidisciplinair Overleg)

Adviesgesprek

De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek. Hiervoor wordt u
in de brief over de observatieweek uitgenodigd. Dit gesprek is met de locatie directeur, voorzitter van de CVB.
De stamschool neemt vervolgens contact op met de Intern begeleider om af te spreken wanneer een MDO-overleg kan plaatsvinden. Ouders worden daarbij uitgenodigd.

Bij afwijzing
De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over
een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Ontwikkelingsperspectiefplan (hierna OPP)
Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van inschrijving en overplaatsing. Het individueel OPP wordt binnen zes weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met ouders besproken. In het OPP worden het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het
uitstroomprofiel opgesteld.
Wanneer een leerling al in het bezit is van een TLV voor het cluster 4 onderwijs en de Eerste Nederlandse Buitenschool is hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen. De CVB beargumenteert dit.
Wanneer een leerling nog niet is ingeschreven op een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld omdat hij/zij nog niet leerplichtig is of omdat een kind nog niet in staat was om onderwijs te volgen, volgt u dezelfde stappen in de aanmelding. Waar stamschool staat wordt die taak uitgevoerd door de verwijzende instantie (aanleveren van dossier) of de ENB (aanvragen TLV en plannen MDO)