Missie en visie.

De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn vastgelegd in de Grondwet (art. 23). De missie en de doelen van de stichting De Haagse Scholen zijn overgenomen uit het ambitiestatement en uit de beleidsagenda voor 2015 – 2019. Zij vormen het raamwerk voor onze eigen schoolbeleid.

De missie en doelen voor de periode 2015-2019 van De Haagse Scholen.

Missie: Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

Wij doen de volgende beloftes aan onze leerlingen en ouders en aan onszelf:

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

In het ambitiestatement (2015-2020) zijn doelen geformuleerd op drie beleidsgebieden, t.w. de pedagogisch-didactische vernieuwing op de scholen, de professionalisering van de personeelsleden op de scholen en de externe profilering van het openbaar onderwijs en de scholen van de stichting in het bijzonder.

De missie en visie van onze school.
De missie, beloften en doelstellingen van de Eerste Nederlandse Buitenschool geven de kern van onze school weer. De missie en de hoofddoelstellingen zijn niet veranderd ten opzichte van het huidige beleidsplan. Allebei geven ze volgens ons nog steeds de reden van het bestaan van onze school aan. Hoe deze missie luidt?

Onze missie.
‘De Eerste Nederlandse Buitenschool richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met een internaliserende emotionele, ontwikkelings- of gedragsstoornis stoornis én een ontwikkelings- en/of leerachterstand. Wij bieden deze leerlingen een veilige en stimulerende onderwijsomgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen door een op onze doelgroep afgestemde vorm van onderwijs.’

Onze algemene visie.
De manier waarop we met kinderen willen werken hebben we beschreven in onze visie.
‘Elk kind is uniek en heeft ontwikkelingsmogelijkheden. Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om zelf grip te krijgen op de persoonlijke problematiek, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de huidige en toekomstige samenleving’

Onze visie op de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling.
Het beheersen van bijvoorbeeld bepaalde zintuigelijke en motorische vaardigheden is volgens ons een voorwaarde om de meer schoolse vaardigheden te leren. Dit uitgangspunt hebben wij vertaald in een visie op onderwijs en ontwikkeling:
‘Elk kind doorloopt een eigen, persoonlijke ontwikkeling. Kinderen groeien op een eigen unieke manier met eigen doelen en in een eigen tempo. Het verloop van de ontwikkeling en ook het maximaal haalbare ontwikkelingsniveau wordt niet alleen bepaald door de emotionele, ontwikkelings- en gedragsproblematiek. De leercapaciteiten, het ontwikkelingstempo en de sociale omgeving zijn medebepalend voor de ontwikkeling van een kind. Wil een kind profijt hebben van het onderwijs dan zijn goed ontwikkelde zintuiglijke, communicatieve, sociale, emotionele, motorische en fysieke vaardigheden een voorwaarde.’